В съответствие с Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Закона за опазване на околната среда, „ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 2“ ЕООД публикува за обществен достъп Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 12 вятърни генератора в ПИ 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50, и 67951.16.44”, по КК на с. Соколово, община Балчик.

Заинтересованите лица може да се запознаят с доклада за ОВОС и приложенията към него на следните линкове: