В съответствие с Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Закона за опазване на околната среда, „ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 3“ ЕООД публикува за обществен достъп Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 8 вятърни генератори в ПИ № 73095.23.61; ПИ № 73095.23.62; ПИ № 73095.27.53; ПИ № 73095.27.57; ПИ № 73095.27.50; ПИ № 73095.27.45; ПИ № 73095.27.63, ПИ № 73095.27.64 по КК на с. Тригорци, община Балчик”

Заинтересованите лица може да се запознаят с доклада за ОВОС и приложенията към него на следните линкове: