На основание  чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, възложител: “Вятърен Парк Лудогорие” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н “Приморски”, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център Димят, ет. 8, офис № 24

УВЕДОМЯВА

че е възложено изработване на задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за “Изграждане на Ветроенергиен парк Лудогорие и съпътстваща техническа инфраструктура”, в землищата на с. Климент, с. Гусла, с. Пристое и с. Браничево, община Каолиново, област Шумен.

С инвестиционното предложение се планира изграждането на до 18 броя вятърни генератори и подстанция (вкл. фундаменти, кранови площадки, вътрешни пътища за достъп, вътрешни кабелни линии, системи за съхранение на енергия и др.) в 19 бр. самостоятелни поземлени имоти с идентификатори №№ ПИ 37232.11.3, ПИ 37232.35.12, ПИ 37232.32.4, ПИ 37232.39.5, ПИ 37232.38.19, ПИ 37232.53.13, ПИ 37232.57.8, ПИ 37232.54.5 и ПИ 37232.31.3 в землището на с. Климент, ПИ 18188.42.11 в землището на с. Гусла, ПИ 58485.2.22, ПИ 58485.49.19 и ПИ 58485.41.82 (за подстанция) в землището на с. Пристое и ПИ 06094.37.8, ПИ 06094.62.11, ПИ 06094.56.21, ПИ 06094.42.5, ПИ 06094.64.1 и ПИ 06094.61.9  в землището на с. Браничево, Община Каолиново, област Шумен.

Становища и мнения се приемат при лице за контакти:  г-н Мартин Илиев, Телефон: +359 52 918 987; email: info@wpd.bg.