“ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 3” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център “Димят”, ет. 8, офис 24

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

 

У В Е Д О М Я В А

 

всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение “Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 8 вятърни генератори в ПИ № 73095.23.61; ПИ № 73095.23.62; ПИ № 73095.27.53; ПИ № 73095.27.57; ПИ № 73095.27.50; ПИ № 73095.27.45; ПИ № 73095.27.63, ПИ № 73095.27.64 по КК на с. Тригорци, община Балчик”.

Срещите ще се проведат на: 30.04.2024 г. от 11:00 часа в сградата на община Балчик и от 15:00 часа в сградата на кметство Тригорци.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за ОСВ е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в община Балчик, кметство с. Тригорци и РИОСВ-Варна, както и на интернет страницата на възложителя на адрес www.wpd.bg

Писмени становища могат да се предоставят в община Балчик, кметство с. Тригорци, РИОСВ-Варна и адрес на възложителя: гр. Варна, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център “Димят”, ет. 8, офис 24 или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Мартин Илиев, адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център “Димят”, ет. 8, офис 24, телефон за контакти: 052 918 987; email: info@wpd.bg.