“ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 2” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център “Димят”, ет. 8, офис 24

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

 

У В Е Д О М Я В А

 

всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение “Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 12 вятърни генератора в ПИ 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50, и 67951.16.44”, по КК на с. Соколово, община Балчик.

Срещите ще се проведат на: 30.04.2024 г. от 10:00 часа в сградата на община Балчик и от 13:00 часа в сградата на кметство Соколово.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за ОСВ е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в община Балчик, кметство с. Соколово и РИОСВ-Варна, както и на интернет страницата на възложителя на адрес: www.wpd.bg.

Писмени становища могат да се предоставят в община Балчик, РИОСВ-Варна и адрес на възложителя: гр. Варна, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център “Димят”, ет. 8, офис 24 или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Мартин Илиев, адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център “Димят”, ет. 8, офис 24, телефон за контакти: 052 918 987; email: info@wpd.bg.