На основание  чл. 95, ал. 3, т. 7 от Закона за опазване на околната среда, възложителят “Вятърен Парк Лудогорие” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н “Приморски”, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център Димят, ет. 8, офис № 24

УВЕДОМЯВА заинтересованите лица и общественост, че е изработено Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за “Изграждане на Ветроенергиен парк Лудогорие и съпътстваща техническа инфраструктура” в землищата на с. Климент, с. Гусла, с. Пристое и с. Браничево, община Каолиново, област Шумен.

Становища, предложения и мнения се приемат при лице за контакти:  г-н Мартин Илиев, Телефон: +359 52 918 987; e-mail: info@wpd.bg

Задание ОВОС:

Приложения: