На основание  чл. 95, ал. 3, т. 7 от Закона за опазване на околната среда, възложителят “ВПД Уинд 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н “Приморски”, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център Димят, ет. 8, офис № 24

УВЕДОМЯВА заинтересованите лица и общественост, че е изработено Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за “ Изграждане на Ветроенергиен парк ВПД Уинд 1 и съпътстваща техническа инфраструктура”, в землищата на с. Житен, с. Сноп, с. Градини, с. Пчеларово, с. Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добрич.

Становища, предложения и мнения се приемат при лице за контакти:  г-н Мартин Илиев, Телефон: +359 52 918 987; e-mail: info@wpd.bg

Задание ОВОС:

Приложения: