ОБЯВА

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, „ВЯТЪРЕН ПАРК ЛУДОГОРИЕ“ ЕООД обявява следното инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Ветроенергиен парк „Лудогорие“ и съпътстваща транспортна и кабелна техническа инфраструктура, в землищата на с. Климент, с. Пристое, с. Гусла и с. Браничево, община Каолиново, област Шумен“.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на до 18 бр. вятърни генератори и съпътстваща към тях инфраструктура в 19 бр. самостоятелни ПИ 37232.11.3, 37232.35.12, 37232.32.4, 37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 37232.57.8, 37232.54.5, 37232.31.3 в землището на с. Климент, ПИ 18188.42.11 в землището на с. Гусла, ПИ 58485.2.22, ПИ 58485.49.19, 58485.41.82 (за подстанция) в землището на с. Пристое и 06094.37.8, 06094.62.11, 06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1, 06094.61.9  в землището на с. Браничево, Община Каолиново, област Шумен.

Транспортният достъп до вятърните генератори се планира да се осъществи по съществуващите полски, общински пътища на територията на землищата на селата Климент, Гусла, Пристое и Браничево, община Каолиново, област Шумен.

Кабелните и оптични линии (СрН) свързващи отделните ветрогенератори с проектната повишаваща подстанция/и в ПИ 58485.41.82 ще бъдат разположени подземно в сервитутите на съществуващите полски, общински пътища.

Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото ползване на други земи в района. Поземлените имоти не попадат в границите на защитени територии и защитени зони от националната екологична мрежа (НЕМ), или такива подлежащи на здравна защита.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Шумен на адрес: гр. Шумен 9007, ул. „Съединение“ № 71, ет. 3, riosv@riosv-shumen.eu както и в кметствата на с. Климент, с. Пристое, с. Гусла и с. Браничево, община Каолиново, област Шумен.