ОБЯВА

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, възложителят „ВПД УИНД 1“ ЕООД обявява следното инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Ветроенергиен парк „ВПД УИНД 1“ и съпътстваща техническа инфраструктура, в землищата на с. Житен, с. Сноп, с. Градини, с. Пчеларово и с. Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добрич“.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на Ветроенергиен парк „ВПД УИНД 1“, включващ до 70 броя вятърни генератори и съпътстваща инфраструктура към тях – фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, кабелни линии (подземни и въздушни), подстанция/и, съоръжения за съхранение на енергия и др. в следните подобекти и поземлени имоти имоти:

  1. Подобект Ветроенергиен парк „Свобода I“ /ВЕП „Свобода I“/, включващ изграждането на до 35 броя вятърни генератори и съпътстваща инфраструктура към тях, разположен в поземлени имоти с идентификатори № № 29444.2.131, 29444.2.127, 29444.30.213, 29444.30.210, 29444.2.129, 29444.18.78, 29444.30.215, 29444.45.125, 29444.30.217, 29444.48.109, 29444.68.60, 29444.16.118, в землището на с. Житен, поземлени имоти с идентификатори № № 67756.32.59, 67756.10.110, 67756.10.111, 67756.56.56, 67756.44.77, 67756.58.185, 67756.44.75, 67756.58.187, 67756.69.120, 67756.58.183, 67756.58.181, 67756.58.179, 67756.72.67, в землището на с. Сноп и поземлени имоти с идентификатори № № 17511.39.53, 17511.53.164, 17511.47.126, 17511.53.157, 17511.53.159, 17511.70.122, 17511.70.125, 17511.71.54, 17511.70.127, 17511.71.56, в землището на с. Градини, Община Генерал Тошево, област Добрич.;
  2. Подобект Ветроенергиен парк „Мизия I“ /ВЕП „Мизия I“/, включващ изграждането на до 35 броя вятърни генератори и съпътстваща инфраструктура към тях, разположен в поземлени имоти с идентификатори № № 58832.10.56, 58832.11.70, 58832.11.72, 58832.12.163, 58832.12.153, 58832.12.154, 58832.35.101, 58832.35.105, 58832.35.103, 58832.34.58, 58832.32.35, 58832.31.26, 58832.30.43, 58832.22.124, 58832.29.49, 58832.29.51, 58832.23.116, 58832.23.118, 58832.28.78, 58832.28.80, 58832.28.82, 58832.24.22, 58832.27.70, в землището на с. Пчеларово и поземлени имоти с идентификатори № № 24339.106.77, 24339.105.102, 24339.105.99, 24339.101.32, 24339.102.46, 24339.103.26, 24339.104.45, 24339.108.85, 24339.108.87, 24339.108.89, 24339.108.91, 24339.109.16, в землището на с. Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добрич;
  3. Подобект подстанция „Житен“ /п/ст „Житен“/, включващ изграждането на повишаваща подстанция „Житен“ и съпътстваща инфраструктура към нея – фундаменти, площадки, пътища за достъп, кабелни линии (подземни и въздушни), съоръжения за съхранение на енергия и др., разположена в поземлени имоти с идентификатори № № 29444.45.126 (за подстанция), 29444.45.131 (за път за достъп), в землището на с. Житен, община Генерал Тошево, област Добрич.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна на адрес: гр. Варна 9000, ул. “Ян Палах” № 4, riosv-vn@riosv-varna.bg, както и в кметството на с. Житен, с. Сноп, с. Градини, с. Пчеларово и с. Дъбовик, община Генерал Тошево.

Дата: 18.07.2022 г.