ВЕП Соколово

Началото на проекта за ВЕП Соколово е поставено през 2007 г. и към момента включва изграждането на до 16 бр. съвременни ветрогенератора и съпътстваща инженерна инфраструктура – фундаменти, монтажни площадки, подходи за достъп, както и подземни кабелни (СрН) и оптични линии.

Проектът за изграждане на Ветроенергиен парк Соколово е разположен в поземлени имоти, собственост на физически лица в землището на село Соколово, община Балчик, с начин на трайно ползване – за “електроенергийно производство” и трайно предназначение на територията – “урбанизирана”. Общата номинална мощност на съоръженията след одобрение на изменение на параметрите ще възлиза на до 96 MW.

Предвиденият за изграждане ветроенергиен парк е в съответствие с предвижданията и целите, заложени в ОУП на община Балчик. Всички поземлени имоти, предмет на проекта са включени и отразени в действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Балчик.

Към момента дружеството възложител „Вятърен парк Добруджа 2“ ЕООД процедира инвестиционно предложение (ИП) за промяна/изменение в параметрите на вече одобрени за изграждане 16 бр. ветрогенератори в поземлени имоти с идентификатори 67951.48.33, 67951.54.73, 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.44.55, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50, 67951.15.60 и 67951.16.44 по КК на с. Соколово, Община Балчик.

Сравнение между предвидените в одобрения инвестиционен проект и разрешени за изграждане ветрогенератори и новите такива, съгласно намерението на дружеството за промяна по време на строителството, са представени в следващата таблица:

Вятърен генератор Параметри, съгласно
одобрен ПУП и
Разрешение за строеж
Параметри, съгласно ИП за изменение в параметрите на ВГ
Брой ветрогенератори 16 бр. 16 бр.
Височина на кулата 100 m до 130 m
Диаметър на ротора 90 m до 165 m
Номинална мощност 2.5 MW до 6.0 MW