ВЕП Тригорци

Началото на проекта е поставено през 2007 г. и първоначално възложителят  „Вятърен парк Добруджа 3“ ЕООД е предвиждал изграждането на 14 бр. ветрогенератори с обща номинална мощност до 35 MW. Kъм момента, след промяната на инвестиционното намерение, проектът включва изграждането на до 8 бр. съвременни ветрогенератора, подстанция и съпътстваща инженерна инфраструктура – фундаменти, монтажни площадки, подходи за достъп, както и подземни кабелни (СрН) и оптични линии.

Проектът за изграждане на Ветроенергиен парк Тригорци е разположен в поземлени имоти, собственост на физически лица в землището на село Тригорци, община Балчик, с начин на трайно ползване – за “електроенергийно производство” и трайно предназначение на територията – “урбанизирана”. Общата номинална мощност на съоръженията след одобрение на изменение на параметрите ще възлиза на до 48 MW.

Предвиденият за изграждане ветроенергиен парк е в съответствие с предвижданията и целите, заложени в ОУП на община Балчик. Всички поземлени имоти, предмет на проекта са включени и отразени в действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Балчик.

Към момента дружеството възложител „Вятърен парк Добруджа 3“ ЕООД процедира инвестиционно предложение (ИП) за промяна/изменение в параметрите на вече одобрени за изграждане 8 бр. ветрогенератори на територията на ПИ №№ 73095.23.61; 73095.23.62; 73095.27.53; 73095.27.57; 73095.27.50; 73095.27.45; 73095.27.63 и 73095.27.64 по КК на с. Тригорци, Община Балчик. Същевременно се редуцира общия брой на предвидените за изграждане според одобрения инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж ветрогенератори, от 14 бр. на общо 8 бр.

Сравнение между предвидените в одобрения инвестиционен проект и разрешени за изграждане ветрогенератори и новите такива, съгласно намерението на дружеството за промяна по време на строителството, са представени в следващата таблица:

Вятърен генератор Параметри, съгласно
одобрен ПУП и
Разрешение за строеж
Параметри, съгласно ИП за изменение в параметрите на ВГ
Брой ветрогенератори 14 бр. 8 бр.
Височина на кулата 100 m до 130 m
Диаметър на ротора 90 m до 165 m
Номинална мощност 2.5 MW до 6.0 MW